Akce
Semináře
Pilates
Joga
Aktuální rozvrh Ceník Chci začít s jogou Co na lekci O nás ONLINE SYSTÉM

CENÍK a PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO

platný od 1.srpna 2020, ceny jsou účtovány bez DPH, nejsme plátci DPH.

LEKCE YOGY/JOGY a PILATES

1.lekce - jako zkušební lekce - v našem studiu150Kč(pouze s platnou registrací, viz níže)
PERMANENTKA 5 lekcí 1000Kč ( platnost 2 měsíce od data zakoupení )
P O Z O R !!! Pouze pro PŘEDEM registrované klienty s uhrazenou lekcí/permanentkou a potvrzenou rezervací. Nepřijímáme na lekcích ŽÁDNÉ platby (ani v hotovosti). Je nutno se registrovat, uhradit převodem na bankovní účet (se zaslaným potvrzením z online bankingu v dopoledních hodinách, chcete-li přijít ten samý den) a teprve s PLATNOU registrací & rezervací lekce je možno lekci absolvovat. (Vemte, prosím, na vědomí, že v případě, že dorazíte na lekci bez dodržení výše uvedeného postupu, nebude vám umožněno lekci absolvovat z organizačních a bezpečnostních důvodů.)

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE:

Cena:
Individuální lekce (60 minut - 1 klient)750 Kč
Individuální lekce (více jak 60 minut)Za každou další započatou půlhodinu (přes limit domluvené konzultace/lekce) 300Kč.

SEMINÁŘE:

Cena se pohybuje dle tématu, rozsahu a lektora na semináři. Ceny začínají od 350Kč/večer. Ceny jsou účtovány před započetím lekce, semináře, konzultace a to bezhotovostním převodem (bez DPH). Číslo účtu a variabilní symbol platby vám sdělíme po potvrzení vaší rezervace. V případě úplně první - zkušební - lekce v našem studiu možno uhradit hotově na místě. Rezervace/předplatné pozbývá platnosti po 1 měsíci neomluvené neúčasti na lekci.

Obchodní podmínky a provozní řád Joga-Studio.cz

  1.PROVOZNÍ ŘÁD JOGA-STUDIO.cz
 • 1.1. Ve všech prostorech studia platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. V době platnosti vládních/legislativních opatření s nemocí COVID-19 se nutno dodržovat zvýšená hygienická pravidla (viz AKTUÁLNÍ SITUACE - pravidla ).
 • 1.2. Konání lekcí/kurzů se řídí O N L I N E - R O Z V R H E M. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků a většiny školních prázdnin (v případě, že není avizováno v online rozvrhu jinak). Na lekci se dochází nejpozději 5 minut před jejím začátkem.
 • 1.3. Bez PLATNÉ R E G I S T R A C E a úhrady bankovním převodem není možno vyzkoušet lekci za zvýhodněnou cenu.
 • 1.3. Bez PLATNÉ R E G I S T R A C E a O N L I N E rezervace není možno navštěvovat prostory Joga-Studio.cz
 • 1.4. Promeškáním planovaného času začátku lekce již není možné se lekce zúčastnit, propadá bez náhrady.
 • 1.5. Za odložené věci nepřebíráme zodpovědnost! Účastníci lekcí mají zakázáno s sebou do studia přinášet cenné věci či větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost, nebo větší obnos mají, je nutné je mít neustále u sebe a vzít si je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně!
  2.REGISTRACE
 • 2.1.Odesláním R E G I S T R A C E stvrzuje účastník, že si je vědom svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která dovoluje účastnit se lekcí ve studiu. Nemá, anebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily, či ho omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a v každém případě na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • 2.2. Odesláním R E G I S T R A C E účastník lekce, kurzu nebo jiné akce, kterou pořádá studio, prohlašuje, že je starší 15-ti let nebo, že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti.
 • 2.3. R E G I S T R A C Í do lekcí, kurzu nebo na jinou akci, kterou pořádá studio, se účastník účastní dobrovolně a na své vlastní nebezpečí a jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní akce je předmětem jeho osobní zodpovědnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.
  3.PLATBA a ORGANIZACE PŘEDPLATNÉHO
 • 3.1. R E G I S T R A C Í na lekce/akci účastník stvrzuje, že se obeznámil s těmito podmínkami a zavazuje se uhradit předplatné uvedené v ceníku do čtyř dní od písemného potvrzení (emailem)o akceptaci registrace/rezervace a detailech platby.
 • 3.2.Pokud účastník uhradil platbu, ale nemůže se zúčastnit, nechť postupuje dle STORNO podmínek, viz bod 4.
 • 3.3.Pokud platba není účastníkem uhrazena do data uvedeného na detailech k platbě, pak jsou všechny případné rezervace v online systému stornovány a místo uvolněno pro dalšího zájemce o lekci, BEZ NÁHRADY.
 • 3.4.Po potvrzení o úhradě a aktivaci permanentky je NUTNO lekce VŽDY PŘEDEM rezervovat přes O N L I N E SYSTÉM nebo MindBody App aplikaci pro mobilní telefon/tablety, opakovaně či jednotlivě.
 • 3.5.Bez uskutečněné rezervace PŘEDEM přes ONLINE systém / MindBody App (a to nejpozdější možný termín rezervace je 30minut před začátkem lekce), není možné lekci absolvovat/účastnit se jí, ani se domáhat vstupu do prostor studia.
  4.STORNO PODMÍNKY
 • 4.1.Při nemožnosti se zúčastnit rezervovaného kurzu, pokud zajistí účastník náhradníka, na kterého bude jeho kurzovné převedeno, nebude storno poplatek účtován. Náhradník musí absolvovat ten samý objednaný konkrétní kurz (ne v náhradním či jiném termínu).
 • 4.2.Storno více jak 4 týdny před začátkem kurzu – vrací se celá částka. Storno méně jak 3týdny vrací se 50procent. Storno v den nebo po začátku kurzu/lekcí – celá částka propadá, a to i v případech, že přihláška byla odeslána až po začátku kurzu.
  5.ÚČAST na lekci a ABSENCE
 • 5.1.Registrovaný účastník lekce s platným předplatným/permanentkou si MUSÍ svou lekci REZERVOVAT PŘEDEM přes svůj uživateský účet v aplikaci O N L I N E systém/rozvrh či MindBody App-likaci, která zkontroluje, jestli má platné předplatné a může se lekce zúčastnit. Bez platné online rezervace, se nemůžete lekce zúčastnit.
 • 5.2.a)Pokud se účastník nemůže zúčastnit své REZERVOVANÉ lekce ze svého předplatného/kurzu, může REZERVACI LEKCE osobně zrušit do max 12h před plánovaným začátkem lekce, v den kdy se lekce koná, pouze a výhradně pomocí O N L I N E rezervačního systému či MindBody App (=aplikaci). Na ostatní formy omluv (tj.ústně, sms, telefonem, při osobním kontaktu atp.) není brán zřetel a REZERVACE LEKCE není považována za platně zrušenou. V O N L I N E rezervačním systému si účastník může kdykoliv (do konečného data předplatného) REZERVOVAT náhradní lekci.
 • 5.2.b)Platně zrušenou REZERVACI lekce má účastník možnost naplánovat si novou a to do 30 minut v den, kdy se lekce koná, před začátkem lekce skrze O N L I N E rezervační systém. Pokud lekce na požadovaný termín není v daný okamžik volná, může se účastník přidat na pořadník (WAITLIST), kdy pokud se místo uvolní, obrdží email, že se na lekci může dostavit (nejpozději 6hodin před začátkem lekce se waitlist uzavře). Rozdíl v cenách není v případě náhradních lekcí brán v potaz a nevybrané lekce se nepřevádí na další období, musí být nahrazeny/rezervovány v rámci stávajícího platného předplatného a do konečného data uvedeného na předplatném.
 • 5.3.Pokud se účastník nedostaví na lekci (bez osobního zrušení/omluvení skrze O N L I N E systém), je lekce odečtena/účtována, jako kdyby se jí zúčastnil.
 • 5.4.Pokud má účastník neomluvenou ABSENCI v KURZU 4x za sebou (tj. cca měsíc) jeho předplatné propadá bez náhrady a místo je uvolněno pro dalšího zájemce.
 • 5.5.Pokud je účastníkem - navštěvovaná a kapacitně naplněná - lekce zrušena 4x za sebou na poslední chvíli (bez podrobnějšího vysvětlení emailem), Joga-Studio.cz si vyhrazuje právo jeho další rezervace na stejnou (kapacitně obsazenou) lekci v ONLINE systému zrušit a místo uvolnit pro dalšího zájemce.
 • 5.6. Platnost předplatného (tzv.permanentky) je striktně vymezena platností NASTAVENOU při zakoupení permanentky v ONLINE systému (na 12 měsíců - známo již při uhrazení/aktivaci). Předplatné je nutno vyčerpat v době platnosti. Nečerpané náhrady, po uplynutí lhůty platnosti, propadají bez náhrady a nelze je převádět do dalšího období ! Finanční refundace ani zápočty pro budoucí faktury/předplatné není možné.
  6.ZMĚNA ROZPISU/KURZU/LEKCÍ
 • 6.1. Plánovaný rozpis hodin se mění zpravidla 4x do roka (zimní, jarní, letní, podzimní).
 • 6.2. Joga-Studio.cz si vyhrazuje změnit rozvrh hodin v jakýkoliv okamžik z důvodu personálních,organizačních změn či státních/celosvětových událostí (viz COVID-19).
 • 6.3. Platný je POUZE a výhradně O N L I N E ROZVH HODIN v rezervační aplikaci (od společnosti MindBody Inc.) na daný den, týden, měsíc, období (zahrnující státní svátky, dovolené, organizační změny).
 • 6.4. Uhrazením předplatného je možno rezervovat a měnit (v rámci počtu neodchozených lekcí) jakoukoliv lekci v O N L I N E rozvrhu, pokud je volná kapacita míst.
  7.NÁSTUP DO PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍHO KURZU
 • 7.1. Nástup do již probíhajícího KURZU s volnou kapacitou je možný, pokud tomu odpovídá zdatnost (začátečník -- či pokročilý) účastníka a jeho zdravotní stav..
 • 7.2. Přihlásit se je možno pomocí R E G I S T R A Č N Í H O formuláře.
 • 7.3. Následně jsou vytvořeny přihlašovací údaje do O N L I N E rezervačního systému.
 • 7.4. Po úhradě předplatného a zaslání potvrzení o úhradě na Joga-Studio.cz. A po písemném potvrzení Joga-Studio.cz emailem, je možno KURZ-AKCI navštívit.
  8.ZRUŠENÍ AKCE - KURZU
 • 8.1. Joga-Studio.cz si vyhrazuje právo měnit AKTUÁLNÍ i PLÁNOVANÝ ROZPIS LEKCÍ a AKCÍ v jakýkoliv okamžik z organizačních důvodů, vládních nařízení a personálních změn.

OTEVŘENO

  SUPER PRÁZDNINY !

  doražte - těšíme se :)

AKTUÁLNĚ

REGISTROVAT

OBNOVIT PŘEDPLATNÉ

FACEBOOK

FACEBOOK