Akce
Semináře
Pilates
Joga
Aktuální rozvrh Ceník Chci začít s jogou Co na lekci O nás ONLINE SYSTÉM

CENÍK a PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO

platný od 1.srpna 2019, ceny jsou účtovány bez DPH, nejsme plátci DPH. P O Z O R !!! Pouze pro PŘEDEM registrované klienty s uhrazenou lekcí/permanentkou a potvrzenou rezervací. Nepřijímáme na lekcích ŽÁDNÉ platby (ani v hotovosti). Je nutno se registrovat, uhradit převodem na bankovní účet (se zaslaným potvrzením z online bankingu v dopoledních hodinách, chcete-li přijít ten samý den) a teprve s PLATNOU registrací & rezervací lekce je možno lekci absolvovat. (Vemte, prosím, na vědomí, že v případě, že dorazíte na lekci bez dodržení výše uvedeného postupu, nebude vám umožněno lekci absolvovat z organizačních a bezpečnostních důvodů.)

LEKCE YOGY/JOGY a PILATES

ukázková lekce - v našem studiu 0Kč(pouze s platnou registrací - vypisujeme mimořádné termíny ukázkových lekcí ZDARMA - sledujte v ONLINE systému)
1.lekce - jako zkušební lekce - v našem studiu100Kč(pouze s platnou registrací, viz výše)
jednotlivá lekce (na určité datum/čas)250Kč(pouze s platnou registrací & úhradou, viz výše)
PERMANENTKA 5 lekcí 990Kč platnost 2 měsíce od první absolvované lekce
PERMANENTKA 10 lekcí 1890Kč platnost 3 měsíce od první absolvované lekce
KURZ 10 lekcí pro začátečníky 1990Kč říjen - prosinec 2019
PERMANENTKA 15 lekcí 2590Kč platnost 4 měsíce od první absolvované lekce
PERMANENTKA 20 lekcí 3290 Kč(vícekrát týdně, platnost 6 měsíců)
CREDIT na 10 jednotlivých lekcí 2100 Kč(bez omezení platnosti)
SENIOR 60+ YOGA & PILATES 1400Kč20 lekcí, pouze senioři věku 60+ na dopolední lekce
SENIOR 60+ YOGA & PILATES 850Kč10 lekcí, pouze senioři věku 60+ na dopolední lekce
JUNIOR - věk 14 - 19 let 1200Kč10 lekcí, zvýhodněná cena 120Kč/lekce

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE:

Cena:
Individuální lekce (30 minut - 1 klient)400 Kč
Individuální lekce (60 minut - 1 klient)800 Kč
Individuální lekce (více jak 60 minut)Za každou další započatou půlhodinu (přes limit domluvené konzultace/lekce) 300Kč.

SEMINÁŘE:

Cena se pohybuje dle tématu, rozsahu a lektora na semináři. Ceny začínají od 350Kč/večer. Ceny jsou účtovány před započetím lekce, semináře, konzultace a to bezhotovostním převodem (bez DPH). Číslo účtu a variabilní symbol platby vám sdělíme po potvrzení vaší rezervace. V případě úplně první - zkušební - lekce v našem studiu možno uhradit hotově na místě. Rezervace/předplatné pozbývá platnosti po 1 měsíci neomluvené neúčasti na lekci.

Obchodní podmínky Joga-Studio.cz

  1.PROVOZNÍ ŘÁD JOGA-STUDIO.cz
 • 1.1. Ve všech prostorech studia platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů.
 • 1.2. Konání lekcí/kurzů se řídí O N L I N E - R O Z V R H E M. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků a většiny školních prázdnin (v případě, že není avizováno v online rozvrhu jinak). Na lekci se dochází nejpozději 5 minut před jejím začátkem.
 • 1.3. Bez PLATNÉ R E G I S T R A C E není možno vyzkoušet lekci za zvýhodněnou cenu.
 • 1.3. Bez PLATNÉ R E G I S T R A C E a O N L I N E rezervace není možno navštěvovat prostory Joga-Studio.cz
 • 1.4. Promeškáním planovaného času začátku lekce již není možné se lekce zúčastnit, propadá bez náhrady.
 • 1.5. Za odložené věci nepřebíráme zodpovědnost! Účastníci lekcí mají zakázáno s sebou do studia přinášet cenné věci či větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost, nebo větší obnos mají, je nutné je mít neustále u sebe a vzít si je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně!
  2.REGISTRACE
 • 2.1.Odesláním R E G I S T R A C E stvrzuje účastník, že si je vědom svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která dovoluje účastnit se lekcí ve studiu. Nemá, anebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily, či ho omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a v každém případě na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • 2.2. Odesláním R E G I S T R A C E účastník lekce, kurzu nebo jiné akce, kterou pořádá studio, prohlašuje, že je starší 15-ti let nebo, že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti.
 • 2.3. R E G I S T R A C Í do lekcí, kurzu nebo na jinou akci, kterou pořádá studio, se účastník účastní dobrovolně a na své vlastní nebezpečí a jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní akce je předmětem jeho osobní zodpovědnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.
  3.PLATBA a ORGANIZACE PŘEDPLATNÉHO
 • 3.1. R E G I S T R A C Í na lekce/akci účastník stvrzuje, že se obeznámil s těmito podmínkami a zavazuje se uhradit předplatné uvedené v ceníku do čtyřech dní od písemného potvrzení (emailem)o akceptaci registrace/rezervace a detailech platby.
 • 3.2.Pokud účastník uhradil platbu, ale nemůže se zúčastnit, nechť postupuje dle STORNO podmínek, viz bod 4.
 • 3.3.Pokud platba není účastníkem uhrazena do data uvedeného na detailech k platbě, pak jsou všechny případné rezervace v online systému stornovány a místo uvolněno pro dalšího zájemce o lekci, BEZ NÁHRADY.
 • 3.4.Po potvrzení o úhradě a aktivaci permanentky je NUTNO lekce VŽDY PŘEDEM rezervovat přes O N L I N E SYSTÉM nebo MindBody App aplikaci pro mobilní telefon/tablety, opakovaně či jednotlivě.
 • 3.5.Bez uskutečněné rezervace PŘEDEM přes ONLINE systém / MindBody App (a to nejpozdější možný termín rezervace je 30minut před začátkem lekce), není možné lekci absolvovat/účastnit se jí, ani se domáhat vstupu do prostor studia.
  4.STORNO PODMÍNKY
 • 4.1.Při nemožnosti se zúčastnit rezervovaného kurzu, pokud zajistí účastník náhradníka, na kterého bude jeho kurzovné převedeno, nebude storno poplatek účtován. Náhradník musí absolvovat ten samý objednaný konkrétní kurz (ne v náhradním či jiném termínu).
 • 4.2.Storno více jak 3 týdny před začátkem kurzu – vrací se celá částka. Storno méně jak 3týdny vrací se 50procent. Storno v den nebo po začátku kurzu/lekcí – celá částka propadá, a to i v případech, že přihláška byla odeslána až po začátku kurzu.
  5.ÚČAST na lekci a ABSENCE
 • 5.1.Registrovaný účastník lekce s platným předplatným/permanentkou si MUSÍ svou lekci REZERVOVAT PŘEDEM přes svůj uživateský účet v aplikaci O N L I N E systém/rozvrh či MindBody App-likaci, která zkontroluje, jestli má platné předplatné a může se lekce zúčastnit. Bez platné online rezervace, se nemůžete lekce zúčastnit.
 • 5.2.a)Pokud se účastník nemůže zúčastnit své REZERVOVANÉ lekce ze svého předplatného/kurzu, může REZERVACI LEKCE osobně zrušit do max 10h před plánovaným začátkem lekce, v den kdy se lekce koná, pouze a výhradně pomocí O N L I N E rezervačního systému či MindBody App (=aplikaci). Na ostatní formy omluv (tj.ústně, sms, telefonem, při osobním kontaktu atp.) není brán zřetel a REZERVACE LEKCE není považována za platně zrušenou. V O N L I N E rezervačním systému si účastník může kdykoliv (do konečného data předplatného) REZERVOVAT náhradní lekci.
 • 5.2.b)Platně zrušenou REZERVACI lekce má účastník možnost naplánovat si novou a to do 30 minut v den, kdy se lekce koná, před začátkem lekce skrze O N L I N E rezervační systém. Pokud lekce na požadovaný termín není v daný okamžik volná, může se účastník přidat na pořadník (WAITLIST), kdy pokud se místo uvolní, obrdží email, že se na lekci může dostavit. Rozdíl v cenách není v případě náhradních lekcí brán v potaz a nevybrané lekce se nepřevádí na další období, musí být nahrazeny/rezervovány v rámci stávajícího platného předplatného a do konečného data uvedeného na předplatném.
 • 5.3.Pokud se účastník nedostaví na lekci (bez osobního zrušení/omluvení skrze O N L I N E systém), je lekce odečtena/účtována, jako kdyby se jí zúčastnil.
 • 5.4.Pokud má účastník neomluvenou ABSENCI v KURZU 4x za sebou (tj. cca měsíc) jeho předplatné propadá bez náhrady a místo je uvolněno pro dalšího zájemce.
 • 5.5.Pokud je účastníkem - navštěvovaná a kapacitně naplněná - lekce zrušena 4x za sebou na poslední chvíli (bez podrobnějšího vysvětlení emailem), Joga-Studio.cz si vyhrazuje právo jeho další rezervace na stejnou (kapacitně obsazenou) lekci v ONLINE systému zrušit a místo uvolnit pro dalšího zájemce.
 • 5.6. Platnost předplatného (tzv.permanentky) je striktně vymezena platností NASTAVENOU při zakoupení permanentky v ONLINE systému (na 3 - 4 - 6 měsíců - známo již při uhrazení/aktivaci). Předplatné je nutno vyčerpat v době platnosti. Nečerpané náhrady, po uplynutí lhůty platnosti, propadají bez náhrady a nelze je převádět do dalšího období ! Finanční refundace ani zápočty pro budoucí faktury/předplatné není možné.
  6.ZMĚNA ROZPISU/KURZU/LEKCÍ
 • 6.1. Plánovaný rozpis hodin se mění zpravidla 4x do roka (zimní, jarní, letní, podzimní).
 • 6.2. Joga-Studio.cz si vyhrazuje změnit rozvrh hodin v jakýkoliv okamžik z důvodu personálních a organizačních změn.
 • 6.3. Platný je POUZE a výhradně O N L I N E ROZVH HODIN v rezervační aplikaci (od společnosti MindBody Inc.) na daný den, týden, měsíc, období (zahrnující státní svátky, dovolené, organizační změny).
 • 6.4. Uhrazením předplatného je možno rezervovat a měnit (v rámci počtu neodchozených lekcí) jakoukoliv lekci v O N L I N E rozvrhu, pokud je volná kapacita míst.
  7.NÁSTUP DO PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍHO KURZU
 • 7.1. Nástup do již probíhajícího KURZU s volnou kapacitou je možný, pokud tomu odpovídá zdatnost (začátečník -- či pokročilý) účastníka a jeho zdravotní stav..
 • 7.2. Přihlásit se je možno pomocí R E G I S T R A Č N Í H O formuláře.
 • 7.3. Následně jsou vytvořeny přihlašovací údaje do O N L I N E rezervačního systému.
 • 7.4. Po úhradě předplatného a zaslání potvrzení o úhradě na Joga-Studio.cz. A po písemném potvrzení Joga-Studio.cz emailem, je možno KURZ-AKCI navštívit.
  8.ZRUŠENÍ AKCE - KURZU
 • 8.1. Joga-Studio.cz si vyhrazuje právo měnit AKTUÁLNÍ i PLÁNOVANÝ ROZPIS LEKCÍ a AKCÍ v jakýkoliv okamžik z organizačních důvodů a personálních změn.
 • 8.2. Pokud dojde ke zrušení semináře - akce ze strany Joga-Studio.cz, bude zaplacené kurzovné vráceno účastníkovi v plné výši.

REGISTROVAT

OBNOVIT PŘEDPLATNÉ

AKTUÁLNĚ

CO NEPROPÁSNOUT

FACEBOOK